Dầu nhớt xe máy Fusito chất lượng cao

Giới thiệu chung về thương hiệu dầu nhớt xe máy Fusito

Các sản phẩm của thương hiệu Fusito Group

  • Dầu nhớt ô tô và xe thương mại
  • Dầu nhớt cho động cơ hạng nặng diezel
  • Dầu nhớt cho xe số tự động và số sàn
  • Dầu nhớt cho bánh răng
  • Dầu nhớt xe máy
  • Dầu nhớt cho ngành công nghiệp và hàng hải
  • Một số các loại dầu nhớt khác: Dầu thủy lực,…

Các cấp độ nhớt phù hợp

Bảo vệ động cơ và hộp số

Tối ưu hiệu suất động cơ

Giảm tiêu hao năng lượng

Tiêu chuẩn JASO

--

--

--

Fusito là hãng dầu nhớt đến từ Nhật Bản. Sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam là dầu nhớt ô tô, dầu nhớt xe máy, dầu thủy lực, nhớt hộp số và nước làm mát.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dầu Nhớt Fusito

Dầu Nhớt Fusito

Fusito là hãng dầu nhớt đến từ Nhật Bản. Sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam là dầu nhớt ô tô, dầu nhớt xe máy, dầu thủy lực, nhớt hộp số và nước làm mát.

More from Medium

‘RHOC’ Recap: Heather Dubrow Threatens Shannon Beador During Tense Face-Off

‘RHOC’ Recap: Heather Dubrow Threatens Shannon Beador During Tense Face-Off

Bell Game Posters

Here is my referral code for Star Network.

Cannot get a STRING value from a NUMERIC cell ? BOOLEAN CELL? etc.,